Uw zekerheden

Informatie aanvragen

Meer over ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 is een norm die aangeeft op welke wijze een organisatie zeker kan stellen dat zij:

  •     Weet wat haar klanten van haar verwachten en eisen.
  •     Voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen.
  •     Haar dienst of product op de afgesproken wijze levert.
  •     Continue controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoert.

De ISO 9001 norm is opgebouwd uit een aantal normparagraven die aangeven waar de organisatie aan moet voldoen. De ISO 9001 norm is vrij generiek geschreven en kan voor alle branches en bedrijfsgroottes worden toegepast. Feitelijk is de ISO 9001 norm meer een richtlijn dan een strak regulerend orgaan. Het geeft vooral aan op welke wijze de filosofie van de norm (zie bovenstaande vier punten) kan worden geimplementeerd binnen de organisatie.Toch is de ISO 9001 norm zeker niet vrijblijvend. De organisatie moet kunnen aantonen, door middel van concreet aanwezig bewijs, dat zij aan de verschillende normelementen voldoet. De verantwoordelijkheid van het management vormt binnen de norm een zwaartepunt. Bij de ISO 9001:2008 moet het management aantoonbaar maken dat zij actief met het kwaliteitsmanagementsysteem omgaat. Het alleen hebben van het systeem is dus zeker niet voldoende.De norm eist van organisaties slechts om zes ISO procedures vast te stellen:

  •     Het beheren van documenten
  •     Het beheren van kwaliteitsregistraties
  •     Het uitvoeren van interne audits
  •     Het herkennen van afwijkingen
  •     Het doorvoeren van corrigerende maatregelen
  •     Het initieren en doorvoeren van preventieve maatregelen.

Van het primaire proces hoeft slechts een processchema te worden vastgesteld. Wel moet aantoonbaar kunnen worden gemaakt dat de processen beheerst en doordacht worden uitgevoerd. Het goed implementeren van dit proces vraagt om vakmanschap. Het is immers niet makkelijk om werkbare oplossingen voor de verschillende normeisen te verzinnen die en voldoen aan de norm en vooral ook voor de organisatie een toegevoegde waarde hebben. Juist om deze reden schakelen vrijwel alle bedrijven een externe organisatie in om hen hierbij ter zijde te staan.Een organisatie die op wil voor de ISO 9001:2008 zal opdracht geven tot het uitvoeren van een certificatie-onderzoek aan een certificerende instantie. Deze onderzoekt eerst of de aanwezige documenten (kwaliteitshandboek, de aanwezige procedures, interne auditrapporten en het managementreview) voldoen aan de eisen die de norm eraan stelt. Daarna volgt er een initiele audit waar getoetst wordt of de werkelijkheid overeenkomt met het gedocumenteerde systeem. Wanneer dat het geval is gaat de externe auditor met een positief advies terug naar zijn organisatie. Enkele weken daarna kunt u dan het certificaat tegemoet zien.

Informatie over Wat is ISO

Stel uw vraag over Wat is ISO.

Offerte Wat is ISO

Stuur mij een offerte voor Wat is ISO.

(bij een training)